top of page

NSVV start nieuw project “Minder Licht?!”

De NSVV is recent gestart met het onderzoek Minder licht?! Een onderzoek naar de invloed van lichtreductie op sociale veiligheid. Met dit project wil de NSVV een wezenlijke bijdrage leveren aan kennisontwikkeling en –deling op dit uiterst actuele en relevante onderwerp.

Waarom dit project? Energiebesparing, natuurwaarde, duurzaamheid, lichthinder; binnen de openbare verlichtingssector wordt vanuit verschillende invalshoeken kritisch gekeken naar de gebruikte of gewenste verlichtingsniveaus. Maar als we anders gaan verlichten, wat betekent dat voor de kwaliteit van verlichting en de beleving van sociale veiligheid? In hoeverre biedt de ROVL houvast om lichtreductie binnen die richtlijnen te realiseren? In nauwe samenwerking met alle belanghebbenden in de OVL-sector gaan we praktisch toepasbare kennis inventariseren en toewerken naar een praktisch toepasbare oplegnotitie op de ROVL.

Hoe gaat het project er uit zien? Roger van Ratingen (Raticos) en Joren van Dijk (OmgevingsPsycholoog.nl) zijn door NSVV aangesteld als projectleiders. Samen vormen ze een gewenste bundeling van kennis op het terrein van openbare verlichting en beleving(sonderzoek). De projectleiding zal nauw samenwerken met een Raad van Advies die wordt samengesteld vanuit alle geledingen van het vak openbare verlichting. die (on)gevraagd advies zal geven rondom inhoud en aanpak van het project.

Het onderzoek wordt dus voor en door de sector gerealiseerd. Op basis van deskresearch vindt een inventarisatie plaats van alle reeds bekende feiten en onderzoeksresultaten op het gebied van lichtbeleving. Door middel van een groot aantal expertinterviews met uiteenlopende functionarissen binnen de OVL-wereld wordt een verdieping in kennis en inzicht gerealiseerd. En in een reeks workshops worden tussenresultaten getoetst en visies en ervaringen vanuit de praktijk opgehaald.

Doet u ook mee? Kom naar De Week! Binnenkort ontvangt u meer informatie over concrete data en activiteiten. We nodigen u nu alvast uit voor de eerste workshop die wordt gehouden tijdens de Week van de Openbare Ruimte 2015 op de themadag Ruimte & Licht. U kunt zich hiervoor aanmelden via www.wvdor.nl. De Themadag vindt plaats op dinsdag 21 april aanstaande op Kasteel De Vanenburg in Putten.

Bron: nsvv.nl

Archief
bottom of page